ประตูระบายน้ำแม่น้ำบางปะกง

งานก่อสร้างตามแผนแก้ไขผลกระทบด้านชลศาสตร์ (ประตูระบายน้ำทำนบดินเดิม) โครงการก่อสร้าง 9 (โครงการบางปะกง) อำเภอเมือง จ.ฉะเชิงเทรา

มูลค่าตามสัญญา 133,497,015.64 บาท เจ้าของงาน กรมชลประทาน

Visitors: 60,402